อำเภอแม่ใจ จัดประชุมศปก. ป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

นายอำเภอแม่ใจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุม ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ แม่ใจป้องกันโรคโควิด-19  ณ.ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา     

 วันที่ 25 ต.ค.64 เวลา 13.30 น. นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ เป็นประธานการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่ใจ โดยที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการ ดังนี้

1.ให้ปลัดอำเภอประจำตำบลร่วมกับศปก.ต. กำกับ ดูแล ไม่ให้มีการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่โดยเด็ดขาด

2.ให้ศปก.ต. ดำเนินการเชิญชวนให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 ของประชากรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

3.กำหนดมาตรการทางสังคมสำหรับผู้ไม่ฉีดวัคซีนจะไม่ให้ร่วมกิจกรรม สำหรับการจัดกิจกรรมที่มีการร่วมกลุ่มของคนจำนวนมากให้ผู้จัดกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน หากพบว่ามีการแพร่ระบาดที่เกิดจากกิจกรรมผู้จัดกิจกรรมต้องรับปิดชอบ

4.จะมีการทำสติกเกอร์แสดงหลักฐานการซีดวัคซีนให้กับประชาชนสำหรับใช้ในการติดต่อราชการทุกหน่วยในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่และประชน

5.ขอความร่วมมือส่วนราชการทุกแห่งให้เจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนทุกคนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ


แชร์ข่าวพะเยา