ม.พะเยาจัดกิจกรรม กิ๋นลำยามเจ๊าพะเยา Learning City

แชร์ข่าวพะเยา

    มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม “กิ๋นลำ ยามเจ๊า พะเยา Learning City” เป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิตคนพะเยา และเป็นพื้นที่ของการประชาสัมพันธ์อาหารท้องถิ่น สนับสนุนให้คนพะเยาสร้างรายได้จากอาหารท้องถิ่น เพื่อการเป็นสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมอาหารและสมุนไพรในเมืองพะเยา

     ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถาน้อย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรม ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา ให้เกียรติในการเข้าร่วมกิจกรรม “กิ๋นลำ ยามเจ๊า พะเยา Learning City” ภายในงานมีการจัดตลาดตั้งแคร่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารท้องถิ่นวิถีคนพะเยา จากผู้ประกอบ ร้านค้า ในชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา โดยผู้ที่เข้าร่วมสามารถเดินซื้ออาหารเช้าและนั่งชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าบริเวณริมกว๊านพะเยาได้อีกด้วย

    “การพัฒนาจังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ถือเป็นหนึ่งในชุดโครงการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านการทำงานร่วมกันของ มหาวิทยาลัยพะเยา สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา รวมไปถึงชุมชนในพื้นที่ เพื่อเข้ามาร่วมกันพัฒนาเมืองพะเยาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พัฒนาเทศบาลเมืองพะเยาไปสู่การขึ้นทะเบียน “เมืองแห่งการเรียนรู้” (Learning city) ของ UNESCO สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดพะเยาให้เป็นพื้นที่เมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City) โดยเป็นการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ระดับเมือง สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาทางการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการ นำไปสู่การสร้างทักษะการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาอาชีพรายได้และคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ เพื่อผลักดันจังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ในเครือข่าย UNESCO ซึ่งจะส่งใบสมัครใน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่จะถึงนี้ด้วย” รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าว

    การจัดกิจกรรม “กิ๋นลำ ยามเจ๊า พะเยา Learning City” ถือเป็นการขยายความสำเร็จอีกรูปแบบหนึ่งในการสร้างจังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการขับเคลื่อนจังหวัดพะเยาให้เป็น Phayao Learning City เมืองแห่งการเรียนรู้ในเข้าสู่เครือข่าย UNESCO ต่อไปในอนาคต


แชร์ข่าวพะเยา