โรงพยาบาลพะเยา ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2564

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 10/2564 ก่อนเข้าวาระการประชุม มีการไหว้พระสวดมนต์  และประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบ “นโยบายมุ่งเน้น” กระทรวงสาธารณสุข 9 ประเด็น การขับเคลื่อนและกำกับติดตามของโรงพยาบาลพะเยา ปีงบประมาณ 2564

1.ขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง

2.เศรษฐกิจสุขภาพ

3.ยกระดับสมุนไพร กัญชา กัญชงทางการแพทย์และภูมิปัญญาไทย

4.ส่งเสริมสุขภาพดี วิถีใหม่

5. การจัดการวิกฤตโควิด 19

6.พัฒนาระบบบริการก้าวหน้า ผลักดัน 30 บาท รักษาได้ทุกที่

7.การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

8.การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล

9.องค์กรแห่งความสุข

จังหวัดพะเยาพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน แพร่กระจายเร็วมาก ห่วงผู้ป่วยกลุ่มเด็กเล็ก หากติดโควิด 19 เข้ามารักษาที่โรงพยาบาล ต้องมีผู้ปกครองดูแลด้วยฝากกลุ่มการดูแล เตรียมความพร้อม รับผู้ป่วยโควิด-19 เตรียมเตียง ยา เวชภัณฑ์  ให้พร้อม เร่งรัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะกลุ่ม 608 เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 70 ของประชากร  ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน โดยวัคซีนจะช่วยลดการติดเชื้อรุนแรง ลดการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล และความเสี่ยงการเสียชีวิตได้ 100%” พร้อมเน้นย้ำให้ข้าราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพะเยาทุกคนปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม และขอให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ทุกท่าน หลีกเลี่ยง สถานที่แออัด เว้นระยะห่าง ให้ป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา