PEA พะเยา ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ กระทรวงมหาดไทย

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยาร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ ของ นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังใหม่)

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผุ้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมศาลากลางพะเยา  โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญของ นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังใหม่)

พร้อมมอบวิสัยทัศน์ “ประชาชนมีรากฐานการดำรงชีวิต และพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุล  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”      พันธกิจ 1.รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และความมั่นคงภายใน 2.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก 3.ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 4.ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการในระดับพื้นที่


แชร์ข่าวพะเยา