จ.พะเยา แจ้งออกมาตรการควบคุม ร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในพื้นที่จังหวัดพะเยา คำสั่งจังหวัดพะเยาที่ 4624/2564ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 – วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

คำสั่งจังหวัดพะเยา

ที่ ๔๖๒๔ /๒๕๖๔  เรื่อง มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในพื้นที่จังหวัดพะเยาตามที่ได้มีคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ ๔๑๙๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบบูรณาการ นั้น เนื่องจากรายงานสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลัสเตอร์ที่เกิดในเดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖๔ ที่อยู่ระหว่างการติดตามการระบาดในพื้นที่จังหวัดพะเยา พบผู้ป่วยยืนยันส่วนใหญ่มีประวัติเดินทางไปร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม และมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นจากคลัสเตอร์ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค จังหวัดพะเยาจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการกระชับและ ยกระดับความเข้มข้นของมาตรการควบคุมป้องกันโรค สำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เพื่อเข้าแก้ไข สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นนี้อย่างทันท่วงทีและเพื่อป้องกันมิให้การระบาดลุกลามเป็นวงกว้าง ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา จะดำเนินการติดตาม ควบคุม และประเมินสถานการณ์เป็นระยะ โดยภายในระยะเวลา ๗ วันต่อจากนี้ หากสถานการณ์มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น จะพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการควบคุมโรค ตามลำดับขั้นตอนต่อไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒( ๑) (๗) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๗(๑) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘(ฉบับที่ ๑), ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘(ฉบับที่ ๒๔) และข้อ ๑0 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘(ฉบับที่ ๓๐) ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกคำสั่งและข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในพื้นที่จังหวัดพะเยา ให้เปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา

การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ดังนี้

๑. ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

๓. ห้ามแสดงดนตรีหรือเปิดเครื่องเล่นเพลงทุกชนิด

ข้อ ๒ บรรดาคำสั่งหรือประกาศอื่นใด ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในคำสั่งนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ

คำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งได้ ตามมาตรา ๓ㆍ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท ทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕’๖๔

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชุติเดช มีจันทร์) รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา