เชิงรุก! ม.พะเยา เร่งตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR ด่วน

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ระดมทีมแพทย์และพยาบาล ทำการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย เป็นนิสิตและประชาชนทั่วไป ที่ไปยังเขตพื้นที่เสี่ยงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา โดยใช้บริเวณ ลานจอดรถลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ฯ ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นจุดตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR โดยมีผู้เข้ารับการตรวจเชื้อจำนวนทั้งหมด ๙๗๐ คน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา เร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกและฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ให้นิสิตและประชาชนทั่วไป พร้อมวางแผนการป้องกันการระบาดอย่างเร่งด่วน โดยวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรกองอาคารสถานที่ ลงชุมชนพื้นที่เสี่ยงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ประกาศแจ้งให้ประชาชนเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่ที่ได้แจ้งข้างต้น ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ปัจจุบันข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีนิสิตที่ได้รับสิทธิ์การฉีดวัคซีน ทั้งหมดจำนวน ๑๙,๖๗๒ คน จำแนกเป็น

              ได้รับวัคซีนเข็มที่ ๑ แล้ว จำนวน ๔,๒๓๒ คน

              ได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ แล้ว จำนวน ๗,๖๒๐ คน

         รวมได้รับวัคซีนแล้วทั้งหมด ๑๑,๘๕๒ คน คิดเป็น ๖๐.๒%


แชร์ข่าวพะเยา