จังหวัดพะเยาส่งสัญญาณให้ประชาชนยกระดับการป้องกันตนเองสูงสุด การดำเนินกิจการ กิจกรรมให้ยึดหลักปฏิบัติ Covid Free Area / Covid Free setting เพื่อรองรับการเปิดประเทศ

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา   นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะ ประธานคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภชัย  บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จาก สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 45 / 2564  เพื่อร่วมพิจารณามาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 ในพื้นที่และปรับมาตรการให้สอดคล้องกับ มติที่ประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ในการปรับระดับพื้นที่ควบคุมโรค ทั่วราชอาณาจักร เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้

            จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 ระลอกใหม่ ของจังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 จำนวน 2,061 ราย  เสียชีวิต 8 ราย ( ร้อยละ 0.39 ) กลับบ้านแล้ว 1,812 ราย ยังคงนอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 241 ราย และ โรงพยาบาลสนามจังหวัดพะเยา จำนวน 69 ราย  ที่ผ่านมา จังหวัดพะเยา มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน  (Cluster ) จำนวน  45 Cluster  เหตุการณ์สงบแล้ว จำนวน  39 Cluster  และมี 6 Cluster  ที่กำลังมีการระบาด คือ 

•Cluster  ไก่ชน ตำบลป่าเปา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ห้วยกิ่วมื่น อำเภอปง และบ้านโซ้ อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา พบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่ จำนวน 43 ราย พบผู้ป่วยรายล่าสุด ที่ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวที่ไปชนไก่ ห้วยกิ่วมื่น อำเภอปง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

•Cluster  ร้านอาหารที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ บริเวณหนองระบู ตำบลเวียง และบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา พบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่ จำนวน 182 ราย ส่วนใหญ่เป็น กลุ่มนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 163 ราย คิดเป็น ร้อยละ 89.50 และประชาชนทั่วไป จำนวน 19 ราย คิดเป็น ร้อยละ 10.44

.Cluster อาคารคุมประพฤติ ยุติธรรม บังคับคดีจังหวัดพะเยา พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 11 ราย เป็นบุคลากรในอาคาร จำนวน 9 รายและกลุ่มเพื่อน 2 ราย

.Cluster วงสุรา หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 7 ราย

.Cluster ร้านวัสดุก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 11 ราย

.Cluster ชุมชนวัดศรีจอมเรือง ดำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบผู้ป่วยยืนยันจำนวน 5 ราย

จากสถานการณ์ติดเชื้อเป็นคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้น มีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นจากคลัสเตอร์ดังกล่าว เพื่อระงับยับยั้งการแพร่ของโรค จึงมีความจำเป็นต้องยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันโรคสำหรับหน่วยงานของรัฐและชุมชนในพื้นที่ให้เข้มข้นขึ้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา จึงได้มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 45/2564 วันที่ 31 ตุลาคม 2564 กำหนดมาตรการ ดังนี้

1. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ กำกับดูแลบุคลากรที่ไม่ได้รับวัคซีนและมีความเสี่ยงได้แก่ เดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดที่มีระดับสถานการณ์สูงกว่าจังหวัดพะเยา หรือได้พบเจอกับบุคคล ญาติ/เพื่อน ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น โดยการประเมินความเสี่ยงและให้ทำการตรวจหาเชื้อ จากสถานพยาบาลที่รับรองภายใน 72 ชั่วโมง

2. ปรับมาตรการเดินทางเข้าจังหวัดกรณีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จาก 23 จังหวัดเป็น 7 จังหวัด ( จันทบุรี  ตาก  นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลาและสงขลา ) ต้องสแกน QR Code พะเยาชนะ ทุกครั้งที่เดินทางเข้าจังหวัดพะเยา และรายงานตัวตามจุดที่แต่ละอำเภอกำหนด

กรณีพักอาศัยในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ให้รายงานตัว ณ โรงแรมแฮปปี้เนส

ส่วนอำเภออื่นๆ ให้รายงานตัว ณ โรงพยาบาลประจำอำเภอหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่

กรณีเดินทางมาจากพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ให้สแกน QR Code พะเยาชนะ ทุกครั้งที่เดินทางเข้าจังหวัดพะเยา และรายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการชุมชนหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่

3. ปิดหมู่บ้านที่อำเภอเชียงคำ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ( บ้านหล่ายใหม่ หมู่ 3 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา )

4. ปรับมาตรการควบคุมโรคแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดฉบับที่ 37

5. อนุญาตให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน 9 แห่ง  จากจำนวน 17 แห่ง เปิดเรียนแบบปกติ ( On Site ) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สำหรับสถานศึกษาที่เหลือให้ดำเนินการให้ครบตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดก่อน

     นอกจากนี้ ประธานในที่ประชุม ได้เน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้มในมาตรการการป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา  ใชีชีวิตแบบวิถีใหม่ new normal  และทุกคนร่วมมือ  ช่วยกัน สร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัย   ” ทุกแห่ง  ทุกที่  ผู้คนมีภูมิคุ้มกัน ” ตามมาตรการองค์กรปลอดโควิด  สำหรับแนวทางปฏิบัติที่เราต้องเคร่งครัดอยู่กับโควิด19 ให้ได้ มีดังนี้ ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีหรือผู้ที่มีโรคเรื้อรังให้ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตรในทุกสถานที่ สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย  ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ  แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด  ทานอาหารที่ร้านหรือปรุงสุกใหม่  หากสงสัยว่ามีความเสี่ยง ควรได้รับการตรวจด้วยแอนติเจน เทสต์ คิท (Antigen Test Kit – ATK)


แชร์ข่าวพะเยา