ออกตรวจสถานประกอบการป้องกัน โควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

   ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและตรวจสถานประกอบการ/ร้านอาหาร ในพื้นที่ อำเภอเมืองพะเยา   

   วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 20.30 น. ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดพะเยา ,ตำรวจสภ.เมืองพะเยา ออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและตรวจสถานประกอบการ/ร้านอาหาร ในพื้นที่ อำเภอเมืองพะเยา   

โดยกำชับให้ทางร้านปฎิบัติตามคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 4650/2564 ลงวันที่ 1 พ.ย.2564 เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบบูรณาการ โดยร้านจำหน่ายอาหารห้ามแสดงดนตรีและเปิดเครื่องเล่นเพลงทุกชนิดรวมถึงห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. – 15 พ.ย. 2564 และให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


แชร์ข่าวพะเยา