จังหวัดพะเยา แนะนำการปฏิบัติตนของประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดประเทศ โดยยึดหลัก 4 ข้อ คือ ฉีดวัคซีนให้ครบโดส ยึดมาตรการป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล เจ้าของกิจการยึดหลัก Covid Free Setting และหมั่นตรวจ ATK เมื่ออยู่ในสภาวะเสี่ยงติดเชื้อ

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา   นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะ ประธานคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภชัย  บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากสำนักงานจังหวัดพะเยา  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา  สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา  หอการค้าจังหวัดพะเยา  และสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา  มอบใบประกาศ สถานประกอบการ ร้านอาหาร ปลอดภัย ไว้ใจได้ ( Covid Free Personnel )  แก่เจ้าของ/ผู้ประกอบการ  และร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 46 / 2564เพื่อติดตามสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ ของกิจการแคมป์ก่อสร้าง  ซักซ้อมการเตรียมพร้อมเปิดประเทศ  ร่วมพิจารณาการจัดสรรวัคซีน Moderna  ตามเงื่อนไขการขอ สนับสนุนวัคซีน ตามหลักเกณฑ์ของสภากาชาดไทย      

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 ระลอกใหม่ ของจังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 จำนวน 2,127 ราย  เสียชีวิต 8 ราย ( ร้อยละ 0.38 ) กลับบ้านแล้ว 1,996 ราย ยังคงนอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 119 ราย และ โรงพยาบาลสนามจังหวัดพะเยา จำนวน 12 ราย โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม – วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564  มีผู้ป่วยโควิด19 จำนวนทั้งหมด 413 ราย  ติดเชื้อในจังหวัด 365 ราย  ร้อยละ  88.38  ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 48 ราย  ร้อยละ 11.62

ที่ผ่านมา จังหวัดพะเยา มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน  (Cluster ) จำนวน  45 Cluster  เหตุการณ์สงบแล้ว จำนวน  40 Cluster  และมี 4 Cluster  ที่กำลังเฝ้าระวังการแพร่ระบาด คือ 

•Cluster  ร้านอาหาร บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา    พบผู้ป่วยรายแรก วันที่ 17 ตุลาคม 2564    รายล่าสุด วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564  ผู้ป่วยยืนยันสะสม  จำนวน 199 ราย  เป็นกลุ่มนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 184 ราย คิดเป็น ร้อยละ 87.84  และประชาชนทั่วไป จำนวน 25 ราย  คิดเป็น ร้อยละ 12.56  ผู้ป่วย ร้อยละ 65.3 ยังไม่ได้รับ วัคซีนโควิด19  ร้อยละ 11.06 ได้รับวัคซีนไม่ครบโดส กำหนดเฝ้าระวังติดตามการแพร่ระบาด  ถึงวันที่  14 พฤศจิกายน 2564 

.Cluster สถานที่ทำงาน อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม จ. พะเยา (คุมประพฤติ-ยุติธรรม-บังคับคดี)  พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 25 ตุลาคม 2564   รายล่าสุด วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564   ผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน  35  ราย  ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ และครอบครัว   ผู้ป่วยร้อยละ 48.57 ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด19    ร้อยละ 11.43  ได้รับวัคซีนแต่ยังไม่ครบโดส  กำหนดเฝ้าระวัง ติดตามการแพร่ระบาด  ถึงวันที่  22 พฤศจิกายน 2564      

.Cluster วงสุรา หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 30 ตุลาคม 2564    รายล่าสุด วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564   ผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน  17  ราย  ผู้ป่วยร้อยละ 94.12 ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด19    มีเพียง 1 ราย ที่ได้รับวัคซีนแต่ยังไม่ครบโดส   กำหนดเฝ้าระวังติดตาม การแพร่ระบาด  ถึงวันที่  27 พฤศจิกายน 2564      

.Cluster  วงสุรา หมู่ที่ 11 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 30 ตุลาคม 2564    รายล่าสุด วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน  10  ราย ผู้ป่วยร้อยละ 80.00 ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด19    มีเพียง 2  ราย  ที่ได้รับวัคซีนแต่ยังไม่ครบโดส กำหนดเฝ้าระวังติดตามการแพร่ระบาด  ถึงวันที่  27 พฤศจิกายน 2564      

      ในการประชุม  ได้มีการรายงานการติดตามความครอบคลุม การได้รับบริการวัคซีนของประชาชนในพื้นที่  ซึ่งจังหวัดพะเยา กำหนดแผนเร่งรัด ระยะที่ 1 ไว้ว่า ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  ประชาชนที่อยู่อาศัยจริงในพื้นที่  ร้อยละ 70 ต้องได้รับรับวัคซีนโควิด19 เข็ม 1   ซึ่งจากการติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน   โดยทีมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ในแต่ละอำเภอภายใต้การนำของนายอำเภอ  พบว่า ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564  ภาพรวมจังหวัดพะเยา มีผลงานการให้บริการวัคซีน จำนวน 241,052 โดส

ครอบคลุมประชากรที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา ร้อยละ 70.00  โดยมีตำบลที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ 70%  แล้ว 37 ตำบล จาก 68 ตำบล  ผลงานอยู่ระหว่าง 60 – 69% จำนวน 29 ตำบล   ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดแผนเร่งรัด ระยะที่ 2  ไว้ว่า  ในวันที่  30 พฤศจิกายน 2564  จะเร่งรัดให้ประชาชนตามฐานทะเบียนราษฎร์ ได้รับวัคซีน เข็ม 1 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 กลุ่มอายุ 12-17 ปี ได้รับวัคซีน เข็ม 1 ร้อยละ 70  รวมทั้งการฉีดกระตุ้นแก่ประชาชนที่ได้รับวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็มที่ฉีดในเดือนมิถุนายน  ให้ครบทุกคน  ส่วนวัคซีน Moderna ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ได้จัดซื้อจากสภากาชาดไทย   ได้รับการจัดสรร จำนวน 420 โดส เพื่อกระจายให้แก่ กลุ่มเป้าหมาย ตามที่กำหนด 

นอกจากนี้  ในที่ประชุมยังให้ความสำคัญในการช่วยกัน ปกป้องเด็ก ที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน  โดยขอความร่วมมือ ข้าราชการ และครู  ในการเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน ในการสร้าง ความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยแก่ประชาชน  โดยรับวัคซีน ให้ครบโดส  ร้อยละ 95 และมอบหมายให้จัดทีมงานจากทุกภาคส่วน  เพื่อร่วมจัดทำ(ร่าง)แผนรองรับการเปิดเมืองให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์  การประเมิน ติดตาม กำกับ  Covid Free Setting   ให้มีความพร้อม รวมทั้งตรวจสอบซักซ้อมมาตรการ การดำเนินงาน ให้เข้าใจร่วมกัน  อนุญาตให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อีก 8 แห่ง  เปิดเรียนแบบปกติ ( On Site )  และให้ท้องถิ่นจังหวัดพะเยาร่วมกับ อปท.ต่างๆ และศูนย์ปฏิบัติ การควบคุมโรคทุกระดับ ช่วยติดตามการดำเนินการ ตามมาตรการสกัดโควิด19 และความพร้อมของสถานศึกษา รองรับการเปิดเรียนอย่างปลอดภัยโดยเคร่งครัด

      


แชร์ข่าวพะเยา