โรงพยาบาลพะเยา ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย ดำเนินกิจกรรมเก็บตัวอย่างอาสาสมัครภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “สำรวจแอนติบอดี IgG ต่อเชื้อโควิด-19 กลุ่มประชากรไทยที่ยังไม่ได้รับวัคซีน”

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์กอสิน จันทร์จอม นายแพทย์ชำนาญการ และทีมปฐมภูมิโรงพยาบาลพะเยา ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย ดำเนินกิจกรรมเก็บตัวอย่างอาสาสมัคร ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “สำรวจแอนติบอดี IgG ต่อเชื้อโควิด-19 กลุ่มประชากรไทยที่ยังไม่ได้รับวัคซีน”

โดยวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุกของการติดเชื้อ SARS-Cov2 ในประชากรไทย ด้วยการตรวจภูมิในกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และไม่เคยติดเชื้อ ตามกลุ่มเป้าหมายคนไทยอายุ 18-60 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใน 12 เขต สุขภาพ (30 จังหวัด) ทั้งนี้จังหวัดพะเยาดำเนินการในสถานที่ อำเภอเมืองพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา