จ.พะเยา ขับเคลื่อนทักษะสร้างอนาคตเด็กไทยฝีมือแรงงาน

แชร์ข่าวพะเยา

      วันที่ 10 พฤศจิกายน2564  นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประถานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2565  โดยมีคณะกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมจอมทองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

     โดยการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/12565 ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ท้องถิ่นจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดพะเยา  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน และรองศึกษาธิการจังหวัด

    โดยในที่ประชุมได้มีการเสนอพิจารณา แต่งตั้งคณะ กรรมการเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะต้านอาชีพแก่นัดเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาถึงแผนการเรียนการสอน หลักสูตรและจำนวนหลักสูตรฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดขั้นตอนการรับสิทธิประโยชน์ของนักเรียน วันประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแนะแนวเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงาน ปฏิทินการดำเนินโครงการฯ การสำรวจ และจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 โดยจังหวัดพะเยา มีข้อมูลนักเรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ(ม.3) ของจังหวัดพะเยาปี 64 รวม 4,113 คน  ทั้งนี้คาดว่าจะกำหนดวันเปิดฝึกอบรมได้ภายใน เมษายน 2565 โดยจัดขึ้นภายไต้มาตรการ D-M-H-T-T ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา