จ.พะเยา ทอดผ้าป่าถวาย รัชกาลที่9

แชร์ข่าวพะเยา

    จังหวัดพะเยา ประกอบพิธี ทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

 วันที่  12 พฤศจิกายน2564  นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานใน พิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย  ที่  ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง  ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรในพิธีดังกล่าวด้วย  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในจังหวัดพะเยาร่วมในพิธี


แชร์ข่าวพะเยา