จังหวัดพะเยา ระดมสรรพกำลังให้ประชาชนมารับการฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1 เพิ่มอีกอย่างน้อย 7 หมื่นคน เพื่อแสดงความพร้อมในการเปิดประเทศ เปิดเมือง เปิดใจ ฟื้นฟูเศรษฐกิจควบคู่กับการควบคุมโรคอย่างเหมาะสม : Smart Living with Covid-19 พร้อมมอบสติกเกอร์ ยืนยันการได้รับวัคซีนโควิด19 ครบโดส ประกันความมั่นใจและความปลอดภัย

แชร์ข่าวพะเยา

       ที่ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา   นายชุติเดช  มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ในฐานะ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์สมภพ  เมืองชื่น นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน  นายแพทย์ธวัธชัย ปานทอง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา   คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากสำนักงานจังหวัดพะเยา  ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา  ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 47 / 2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การควบ คุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ติดตาม เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด19 ซักซ้อมการเตรียมพร้อมเปิดประเทศ และพิจารณาปิดพื้นที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา

        จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 ระลอกใหม่ ของจังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 จำนวน 2,179 ราย  เสียชีวิต 8 ราย ( ร้อยละ 0.36 ) กลับบ้านแล้ว 2,029 ราย ยังคงนอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 142 ราย และโรงพยาบาลสนามจังหวัดพะเยา จำนวน 11 ราย  โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม – วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 มีผู้ป่วยโควิด จำนวนทั้งหมด 461 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 409 ราย  ร้อยละ  88.72  ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 52 ราย  ร้อยละ 11.28

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นมา  จังหวัดพะเยา มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน  (Cluster ) จำนวน  6 Cluster  เหตุการณ์สงบแล้ว จำนวน  1 Cluster  อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังต่อเนื่อง 4 Cluster  และกำลังควบคุมการแพร่ระบาด 1 คลัสเตอร์ คือ คลัสเตอร์ร่วมงานศพบ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา  ซึ่งพบผู้ป่วยสะสม จำนวน 35 ราย ในพื้นที่ บ้านขุนกำลัง ม.4 ตำบลขุนควร  จำนวน  16 ราย  และบ้านสันติสุข ม. 7 ตำบลขุนควร จำนวน 19 ราย  พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ผู้ป่วย ร้อยละ 82.86 ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เห็นชอบให้ปิดพื้นที่หมู่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน  และปิดสถานที่ในพื้นที่ 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านขุนกำลังและโรงเรียนบ้านสันติสุข  ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน 2564 และเตรียมพร้อมเปิดปฏิบัติภารกิจที่ศูนย์พักคอยระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอปง  เพื่อรองรับการค้นหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม    

อีกทั้งในที่ประชุม ให้ความเห็นชอบร่าง ข้อเสนอผ่อนปรนการเดินทางเข้า – ออก ของบุคคลเข้ามาในราชอาณาจักร ผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก และการค้าในพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวและรองรับการเปิดเมืองและเปิดประเทศ   

นอกจากนี้ ยังติดตามความครอบคลุมการได้รับบริการวัคซีนของประชาชนในพื้นที่  ซึ่งจังหวัดพะเยา   ซึ่งจากการติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานโดยทีมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในแต่ละอำเภอภายใต้การนำของนายอำเภอ  พบว่า ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  ภาพรวมจังหวัดพะเยา มีผลงาน การให้บริการวัคซีน จำนวน  253,887 โดส ครอบคลุมประชากรที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา ร้อยละ 70.54  ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดแผนเร่งรัด ระยะที่ 2  ไว้ว่า ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  จะเร่งรัดให้ประชาชนตามฐานทะเบียนราษฎร์ ได้รับวัคซีน เข็ม 1 เพิ่มขึ้นอีก 70,000  คน  

อนึ่งในการประชุม ครั้งนี้  นายแพทย์ธวัธชัย ปานทอง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา   แจ้งที่ประชุม ขอหยุดปฏิบัติด้านการแพทย์และสาธารณสุข  โรงพยาบาลสนาม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเป็นการชั่วคราว  เนื่องจากผู้ป่วยที่ยังคงรักษาอยู่ จากคลัสเตอร์ ร้านอาหารหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา  รักษาหายและจะจำหน่ายให้กลับบ้านในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 และพร้อมเปิดปฏิบัติภารกิจ หากสถานพยาบาลในระบบที่เตรียมไว้ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้  ส่วนสติกเกอร์  ยืนยันการได้รับวัคซีนโควิด19 ครบโดส  ที่จะส่งมอบให้ผู้สูงอายุหรือประชาชนที่ไม่สะดวก/ไม่สามารถใช้ แอปหมอพร้อมเพื่อยืนยันข้อมูลการได้รับวัคซีนได้ เป็นลำดับแรก  โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ เป็นผู้ตรวจสอบและติดสติกเกอร์หลังบัตรประจำตัวประชาชนแก่ประชาชน   ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป


แชร์ข่าวพะเยา