สหกรณ์ จ.พะเยา ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อข้าวเปลือกปีการผลิต 2564/65

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยา ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อข้าวเปลือก ผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2564/65  ณ.สหกรณ์การเกษตรตำบลอ่างทอง จำกัด

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพิพัฒ สัญญา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอเชียงคำ -ภูซาง) ตรวจเยี่ยม สหกรณ์การเกษตรตำบลอ่างทอง จำกัด เพื่อติดตามสถานการณ์การรับซื้อข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 ณ จุดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ฯ ได้เปิดจุดรับซื้อ ข้าวจ้าวเปลือกหอมมะลิ 105 โดยสหกรณ์บริหารจัดการผลิตข้าวทั้งระบบตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยประกันราคารับซื้อที่ 10.50.-/กิโลกรัม ทั้งนี้ ราคารับซื้อข้าวเปลือกขึ้นอยู่กับคุณภาพและความชื้นของข้าวที่เกษตรกรสมาชิกรวบรวมและนำมาขายให้กับสหกรณ์


แชร์ข่าวพะเยา