ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฝึกทบทวน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง และการใช้อุปกรณ์กู้ชีพของรถพยาบาลฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมของบุคลากรในการสนับสนุน งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ สนามกีฬา สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ร้อยตำรวจตรี เดช คำปา นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ได้ดำเนินการฝึกทบทวน เตรียมความพร้อมของบุคลากรในการสนับสนุน งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในวันที่ 17 พฤศจิกายน  2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. ในการฝึกทบทวน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง สัญญาณมือ และใช้เครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)   และการใช้อุปกรณ์กู้ชีพของรถพยาบาลฉุกเฉิน

เพื่อเตรียมความพร้อม ในการให้ความช่วยเหลือ เข้าระงับอัคคีภัย และอุบัติภัย การช่วยเหลือ     ผู้ประสบอุบัติเหตุและการนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ในพื้นที่เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา และให้การสนับสนุนพื้นที่ใกล้เคียง ในช่วงวันลอยกระทง พ.ศ. 2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ลดความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้  ณ สนามกีฬา สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา


แชร์ข่าวพะเยา