สหกรณ์พะเยา ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อข้าวเปลือกสหกรณ์การเกษตร สกต.ธ.ก.ส. จำกัด

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยา ตรวจเยี่ยม จุดรับซื้อข้าวเปลือกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พะเยาจำกัดปีการผลิต 2564/65

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพิพัฒ  สัญญา  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายวิฑูรย์  พุทธเคน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอดอกคำใต้/ภูกามยาว)พร้อมด้วย นางสาวพรพรรณ  มหาวัน นักวิชาการสหกรณ์ ตรวจเยี่ยม  สหกรณ์การเกษตร สกต.ธ.ก.ส. จำกัด  เพื่อติดตามสถานการณ์การรับซื้อข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 ณ จุดรับซื้อของสหกรณ์ฯ  โดยสหกรณ์ฯ ได้เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกมะลิ105 ราคารับซื้อข้าวเปลือกที่ตันละ 7,800 -8,500 บาท ทั้งนี้ ราคารับซื้อข้าวเปลือกขึ้นอยู่กับคุณภาพและความชื้นของข้าวที่เกษตรกรสมาชิกนำมาจำหน่าย


แชร์ข่าวพะเยา