โรงพยาบาลพะเยา รณรงค์สัปดาห์วันส้วมโลก พัฒนาส้วมสาธารณะให้สะอาด พอเพียง ปลอดภัย จาก โควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ บริเวณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการชั่วคราว โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม “วันส้วมโลก” World Toilet Day โดยมี นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ทันตแพทย์สามารถ กาเชียงราย ประธานคณะกรรมการ 5 ส กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม พร้อมนำทีมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ 5 ส และเจ้าหน้าที่ จิตอาสาโรงพยาบาลพะเยา ร่วมกันล้างห้องน้ำภายในโรงพยาบาลพะเยา

ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันส้วมโลก (World Toilet Day) ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้รณรงค์วันส้วมโลก ประจำปี 63 ภายใต้หัวข้อภายใต้หัวข้อ “Valuing Toilets : คุณค่าของห้องส้วม” เพื่อพัฒนาความครอบคลุมของส้วมในประเทศไทย ให้คนไทยมีส้วมใช้ทุกครัวเรือน พัฒนาส้วมสาธารณะทุกประเภทให้สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โรงพยาบาลพะเยา จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญของส้วมและส้วมสาธารณะที่ได้มาตรฐาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาลมีสุขภาพดี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยและใช้ส้วมที่ถูกต้อง สามารถป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่าง ๆ จากการเข้าไปใช้บริการส้วมสาธารณะ


แชร์ข่าวพะเยา