เทศบาลตำบลแม่กาส่งเสริมอาชีพราษฎรตำบลแม่กา

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลแม่กาจัดโครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพราษฎรตำบลแม่กาโดยใช้ชื่อ “กาดต้นไม้แม่กา Maeka Garden Market”โดยมีนาย นายสันติ   ปทุมเทศวิพัฒน์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่กาเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

   นายเอกลักษณ์ ธรรมใจอุดนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการกล่าวว่ากิจกรรมส่งเสริมอาชีพราษฎรตำบลแม่กาในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มผู้ปลูก ต้นไม้ประดับ ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการปลูกและการอนุรักษ์ต้นไม้ประดับ ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ปลูกต้นไม้ประดับ และสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กา

โครงการดังกล่าวจะดำเนินการจัดกิจกรรม “กาดต้นไม้แม่กา”จำนวน4ครั้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งกิจกรรมมีผู้ปลูกต้นไม้ประดับและผู้ผลิตสินค้าชุมชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจการปลูกต้นไม้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คนและมีเงินหมุนเวียนภายในงานหลายแสนบาท กิจกรรมภายในงานมีการตรวจคัดกรองตามข้อกำหนดกรมควบคุมโรค พร้อมทั้งมาตรการในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


แชร์ข่าวพะเยา