จ.พะเยา แถลงมาตรการรองรับการเปิดเมืองเปิดประเทศ

แชร์ข่าวพะเยา

     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเมืองพะเยา “ แอ่วพะเยา ม่วนใจ๋ ปลอดภัย ห่างไกลโควิด19  ” พร้อมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

        ตามที่รัฐบาล มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับการเปิดประเทศและการระบาดของโควิด19 ปี พ.ศ.2565 และมอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และสนับสนุนเร่งรัดการให้บริการวัคซีนโควิด19 ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล เนื่องจากความสมดุลในการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและการป้องกันควบคุมโรคโควิด19  เป็นประเด็นสำคัญที่แต่ละจังหวัด ต้องกำหนดความเหมาะสมตามบริบทและสถานการณ์ของจังหวัด จึงจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายและแนวทางร่วมกันในการจัดทำแผนรองรับการเปิดประเทศ จังหวัดพะเยา พ.ศ.2565 ตามกลยุทธการจัดระบบป้องกันควบคุมโรค สำหรับการเดินทางและใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย ตามมาตรการ COVID Free Setting ในสถานที่ต่างๆ จึงได้จัดประชุมปรึกษาหารือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กรต่างๆ ขึ้นในวันนี้ ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา สำนักงานท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดพะเยา สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา หอการค้าจังหวัดพะเยา ชมรมร้านอาหารจังหวัดพะเยา ผู้นำชุมชนเขตเทศบาลเมืองพะเยาและชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาและชมรมธนาคารจังหวัดพะเยา  ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา ได้ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานรองรับการเปิดเมืองอย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้หลัก VUCA ได้แก่ ฉีด Vaccine ให้ครอบคลุมประชากรในพื้นที่ 70% ประชาชนใช้มาตรการ Universal Prevention ป้องกันตนเองสูงสุดกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อลดการติดเชื้อ ลดการระบาด สถานบริการ/สถานที่ต่างๆ ใช้มาตรการ  COVID Free Setting สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากเชื้อโควิด และใช้ ATK ตรวจคัดกรองในชุมชน สถานที่เสี่ยง อีกทั้ง ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนโควิด19 ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 100 ล้านโดสทั่วทั้งประเทศและเพิ่มความครอบคลุมวัคซีนให้ถึง 70% ของประชากร ซึ่งจะช่วยควบคุมการแพร่ระบาด และทำให้เราสามารถเดินหน้าเปิดเมือง เปิดประเทศได้อย่างปลอดภัย ทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยวิถี New normal

     สำหรับข้อมูลการให้บริการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา พบว่า ขณะนี้จังหวัดมียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 แล้ว จำนวน 274,576 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.63 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292 ราย อำเภอที่มีความครอบคลุมประชาชนได้รับวัคซีนสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ เมืองพะเยา ( 73.03% ) เชียงม่วน ( 60.65% ) และเชียงคำ ( 59.53% )  จังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวพะเยาอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด19 ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน ผ่านทางเว็บไซต์ www.พะเยาชนะ.com หรือตามการนัดหมายจากหน่วยบริการฉีดวัคซีนทุกแห่ง


แชร์ข่าวพะเยา