สว.ลงพื้นที่ติดตามการปฏิรูปประเทศ จ.พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

      คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ที่ จ.พะเยา

 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564    พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์  ประธานคณะกรรมการธิการ  คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภาพร้อมด้วย พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ รองประธานฯ  พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดพะเยา  โดยมีนายพินิจ  แก้วจิตคงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และรายงานประเด็นที่คณะมาติดตามประกอบด้วย  การดำเนินการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีความคล่องตัวในการบริหารระบบงาน  ระบบเงิน และระบบกำลังคน จังหวัดที่ มีผลสัมฤทธิ์ สูง  kigh Performance Provinces  การถอดบทเรียนการบริหารจัดการในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ตามแบบรายงานการถอดบทเรียนของกระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน ก.พ.ร. การดำเนินการชุมชน/หมู่บ้านเข้มแข็งสีฟ้าในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อรับทราบ  แนวคิด วิธีการดำเนินการ รับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

 จากนั้นคณะได้เดินทางถึงหมู่บ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการ/หมู่บ้านเข้มแข็งสีฟ้า ผลการปฏิบัติงาน  รับทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ หมู่บ้านเข้มแข็งสีฟ้าปลอดภัยสู้ภัยโควิด 19 และผลงานดีเด่นของหมู่บ้านด้วย


แชร์ข่าวพะเยา