NT พะเยา มอบทุนสงเคราะห์การศึกษา แก่นักเรียนผู้ขาดแคลน

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  ว่าที่ร้อยตรี สกุลชาย นาคสัจ โทรศัพท์จังหวัดพะเยา บริษัทโทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมงาน เป็นตัวแทน มอบทุนการศึกษาของ  สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด ในปี 2564 โครงการ “ให้ทุนสงเคราะห์การศึกษานักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด” ได้พิจารณามอบให้กับ

1.นางสาวชุติมณี  ดวงแก้ว โรงเรียนปงรัชดาภิเษก

2.นายวุฒิพงษ์    แสงปักษ์  โรงเรียนพญาลอวิทยาคม

ผู้รับทุน ที่มีความประพฤติดี มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนโรงเรียนละ 1 ทุน ทุนละ 3,000 บาท  โดยมี นางสาวนิชนันท์ สุกันทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนปงรัชดาภิเษก  และ นางสาวปทุมรัตน์  คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม ร่วมรับมอบทุนการศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ที่เรียนดีและมีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ที่มีความเพียรพยายามในการเรียน และเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดาและผู้มีพระคุณ  นอกจากนี้ นักเรียนผู้ได้ทุนจะเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนคนอื่นๆ ทางโรงเรียนมีความเชื่อมั่นว่า นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จะมีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพิ่มมากขึ้น และสามารถต่อยอดการศึกษาของตนเอง ให้ก้าวหน้าไปให้ไกลที่สุด เพื่อเป็นคนดีของสังคม เป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและประเทศชาติต่อไป จากนั้นคณะได้เดินทางถึงหมู่บ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการ/หมู่บ้านเข้มแข็งสีฟ้า ผลการปฏิบัติงาน  รับทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ หมู่บ้านเข้มแข็งสีฟ้าปลอดภัยสู้ภัยโควิด 19 และผลงานดีเด่นของหมู่บ้านด้วย


แชร์ข่าวพะเยา