รายงานผลการเลือกตั้งนายก อบต. ในพื้นที่จังหวัดพะเยา(อย่างไม่เป็นทางการ)

รายงานผลการเลือกตั้งนายก อบต. ในพื้นที่จังหวัดพะเยา (อย่างไม่เป็นทางการ)