โรงพยาบาลพะเยา ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 11/2564

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 11/2564 ก่อนเข้าวาระการประชุม มีการไหว้พระสวดมนต์  และประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบ “นโยบายมุ่งเน้น” กระทรวงสาธารณสุข 9 ประเด็น ได้แก่

1.ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง เดินหน้าให้คนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน และพัฒนาศักยภาพ รพ.สต.

2.เศรษฐกิจสุขภาพ เพิ่มมูลค่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการสุขภาพ

3.พัฒนาสมุนไพร กัญชา กัญชง และภูมิปัญญาไทย

4.ส่งเสริมสุขภาพดีวิถีใหม่ ให้ประชาชนใช้ชีวิตร่วมกับโรคโควิด 19 ได้อย่างปลอดภัย

5.ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ด้วยการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากร 70% ร่วมกับมาตรการ UP, COVID Free Setting และตรวจคัดกรองด้วย ATK

6.ระบบบริการก้าวหน้า ขับเคลื่อน 30 บาทรักษาทุกที่ มะเร็งรักษาทุกที่ สถานพยาบาลพัฒนาระบบรองรับผู้ป่วยโควิด 19 มีสิ่งแวดล้อมดี บริการทันสมัย ใช้เทคโนโลยี

7.การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ดูแลผู้สูงอายุครบทุกมิติ และดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก

8.มีธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส ยึดประโยชน์ของประชาชน และพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพประชาชน

9.เป็นองค์กรแห่งความสุข พร้อมทั้งสร้างผู้นำรุ่นใหม่ ประชาสัมพันธ์งดเยี่ยมผู้ป่วย ผู้เฝ้าไข้ต้องตรวจ ATK ทุกราย  บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินห้ามจอดรถเกิน 5 นาที  เรื่องการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น

คาดว่าสิ้นปีคงสร้างเสร็จ งดจัดงานขึ้นปีใหม่ 2565 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอไมครอน” อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความวิตกกังวลและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน  การรับมือกับโรคโควิด-19 ทุกจังหวัดกำกับติดตามมาตรการ VUCA การฉีดวัคซีน การป้องกันต้นเองขั้นสูงสุด การตรวจคัดกรองด้วย ATK โดยเน้นเฝ้าระวังตรวจจับการระบาดในชุมชน/ชุมชนที่มีแรงงานต่างด้าว เร่งฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 ให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้นและสื่อสารให้ประชาชนใช้มาตรการป้องกันตนเองสูงสุด (Universal Prevention) ทุกที่ ทุกเวลา ขอให้ปฏิบัติเป็นปกติวิสัย หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน สวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ลดการสัมผัสกัน ยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา