การประชุมประจำเดือนคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเสริมสร้างสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะบนฐานวิถีชีวิตใหม่(สำนัก 9) จังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

นายยงยุทธ  ไชยยาพร้อมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเสริมสร้างสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะบนฐานวิถีชีวิตใหม่(สำนัก 9) จังหวัดพะเยาจัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564โดยมีดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อยเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

หัวข้อการประชุมเพื่อลงมติในหัวข้อเพื่อพิจารณาแนวทางในการถอดบทเรียนพื้นที่พร้อมทั้งยกร่าง นวตกรรมเชิงแนวคิดระดับจังหวัดและพื้นที่SUP MODEL(ซุปโมเดล)ของคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเสริมสร้างสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะบนฐานวิถีชีวิตใหม่(สำนัก 9) จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา