จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ติดตามความก้าวหน้า พิจารณาปรับมาตรการควบคุมโรค แบบบูรณาการ ให้สอดคล้องกับการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์และรองรับแผนการเปิดประเทศ เปิดเมืองอย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด19

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ ห้องประชุมจอมทอง ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 48/2564 โดยมี นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เพื่อติดตามความก้าวหน้า พิจารณามาตรการต่างๆในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อโควิด19 พร้อมมอบใบประกาศร้านอาหารและสถานประกอบการปลอดภัย ไว้ใจได้ ( Covid Free Personnel ) ให้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร ที่ผ่านการประเมินว่า ผู้ประกอบการและพนักงานทุกคน ได้รับการฉีดวัคซีน COVID19 ครบโดส จำนวน 10 แห่ง

      นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของประชาชนชาวจังหวัดพะเยา จำนวน 307,376 ราย ครอบคลุมประชากรในพื้นที่ ร้อยละ 65.63 เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของ ศบค.ซึ่งกำหนดให้ใช้ฐานทะเบียนราษฎร์ พะเยาต้องฉีดเข็ม 1 เพิ่มอีก 70,000 คน การปฏิบัติการร่วมการฉีดวัคซีนเชิงรุกในหมู่บ้าน โดยกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้จังหวัดบูรณาการให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการร่วมกันเร่งรัดการวัคซีนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ทั้งนี้ ได้กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมกับ อสม. เร่งทำความเข้าใจให้กับผู้ที่ไม่มีความประสงค์จะรับวัคซีนและให้ดำเนินการตรวจหาเชื้อเชิงรุกในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ โรงงาน โรงแรม ร้านอาหาร ให้ใช้ผลการฉีดวัคซีนในการจ้างงาน ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจให้กับภาคเอกชน ให้เตรียมการตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร ในการเตรียมความพร้อมของสถานบันเทิง รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19  คลัสเตอร์ที่ยังพบผู้ป่วยติดเชื้อได้แก่ ร่วมงานศพบ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง และ คลัสเตอร์ตลาดบ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้

     จากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณา การปรับมาตรการควบคุมโรคแบบบูรณาการ และการปรับมาตรการควบคุมโรค กรณีเดินทางเข้าจังหวัด จากการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักรของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 โดยจังหวัดพะเยาอยู่ในกลุ่มพื้นที่เฝ้าระวังสูง กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบบูรณาการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้นและรองรับแผนการเปิดประเทศ เพื่อรับนักท่องเที่ยว รวมถึงเพื่อให้การดำเนินกิจการและกิจกรรมของบุคคลและสถานที่ต่างๆ อยู่ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค เพื่อรักษาสมดุลด้านความมั่นคงทางสาธารณสุขกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ

     สำหรับกิจกรรม/กิจการต่างๆ ยังคงให้ใช้มาตรการตามพระราชกำหนดฉบับที่ 37  การห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค สถานศึกษาทุกระดับสามารถใช้อาคาร สถานที่ จัดการเรียนการสอนได้ตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด  ในส่วนของร้านอาหารให้บริโภคในร้านได้ตามปกติ สำหรับมาตรการเพิ่มเติมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ได้พิจารณาการกำหนดเรื่องของเวลาและการแสดงดนตรีรวมถึงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร  ให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึงเวลา 24.00 น. และเล่นดนตรีสดหรือเปิดเพลง ได้ถึง เวลา 22.00 น. ทั้งนี้ผู้เข้ารับบริการในร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบโดส 100 % หากพบว่า มีการปล่อยปละละเลย ฝ่าฝืน จะพิจารณาสั่งปิด (อาจจะ15 วันหรือ 30 วัน) โดยจะมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

     สำหรับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้เดินทางเข้าจังหวัดพะเยา ให้ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดทุกคน สแกน QR Code พะเยาชนะ รายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการชุมชน หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ และให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด ( Self-monitoring ) เป็นระยะเวลา 14 วันหรือตามจำนวนวันที่พักอาศัยในจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา