จ.พะเยา กำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันไวรัสโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

ด้วยจังหวัดพะเยาได้กำหนดมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

1. คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 5231/2564 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้เดินทางเข้าจังหวัดพะเยา โดยกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม จะต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือมีผลตรวจหาเชื้อโควิด 19 ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าพะเยามาแสดง หากไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่มีผลตรวจ ต้องกักกันตัว 14 วันหรือตามจำนวนวันที่อยู่ในจังหวัดพะเยา

2. คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 5232/2564 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบบูรณาการ ซึ่งได้มีการผ่อนคลายให้สามารถจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้ จากจำนวนไม่เกิน 500 คน เป็นไม่เกิน 1,000 คน ทั้งนี้ สำหรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคกรณีร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถแสดงดนตรีหรือเปิดเครื่องเล่นเพลงได้ไม่เกิน ๒๒.๐๐ น. บริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน ๒๔.๐๐ น. ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้ผู้ประกอบการตรวจสอบก่อนเข้าใช้บริการ


แชร์ข่าวพะเยา