เกษตรอำเภอภูซางเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมันแกว

แชร์ข่าวพะเยา

นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอภูซางพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านดอนมูล ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา ติดตามและเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมันแกว ซึ่งผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงนี้ราคาออกจากสวน 5 บาทต่อกิโลกรัมผลผลิตเฉลี่ย 3,000 กิโลกรัม ทำรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี ประกอบกับพืชดังกล่าวไม่ได้ใช้สารเคมีถือเป็นพืชปลอดภัยจากสารพิษ เป็นพืชทางเลือกที่น่าสนใจ เมื่อเร็วๆนี้


แชร์ข่าวพะเยา