โรงพยาบาลพะเยา ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ ห้องประชุม 1B อาคารศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลิก โรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ แพทย์หญิงกนกรส โคว้จิริยะพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ในฐานะรองประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อหาแนวทางการฉีดวัคซีน การวางแผนและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการวัคซีน COVID-19 และร่วมหารือการเปิด Clinic vaccine ในโรงพยาบาลพะเยา และใน รพ.สต  กลุ่มเป้าหมาย เน้น 608 ที่ประสงค์รับวัคซีน และโรงพยาบาลพะเยา เริ่มเปิดให้บริการ Walk in ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 สำหรับกลุ่ม 608 และประชาชนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ประสงค์รับวัคซีน ณ บริเวณหน้าอาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ พร้อมกำหนดจุดฉีด 8 จุดบริการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว และขอให้ทุกศูนย์ฉีดวัคซีนให้ดำเนินการตามข้อสั่งการฯของคณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดพะเยาโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา