กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพยาบาลที่ได้รับการบรรจุใหม่

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา โดย กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพยาบาลที่ได้รับการบรรจุใหม่ โดยมี นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาท และ นางประกาย สุทธธง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ร่วมต้อนรับ และให้นโยบายแก่พยาบาลบรรจุใหม่ จำนวน 19 คน

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะด้านวิชาชีพที่เหมาะสมตลอดจนความมีวินัย ความรับผิดชอบและจริยธรรมที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และเตรียมความพร้อมพยาบาลที่จะปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจหลักขององค์กร เตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจที่จะทำงานบริการประชาชนร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างพยาบาลใหม่ และ ผู้บริหารทางการพยาบาล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมโภชนาการ โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา