ม.พะเยา จัดโครงการ นิทรรศการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2 สัมผัสแห่งสี (UP COSMETIC AND AESTHETIC EXHIBITION 2nd “color sensation”)

แชร์ข่าวพะเยา

สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดโครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2 สัมผัสแห่งสี (UP COSMETIC AND AESTHETIC EXHIBITION 2nd “color sensation”) โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน

พญ.อภิญญา สัชฌะไชย บริษัท นอร์ทเอร์นสยาม ซีดแลค จำกัด

คุณจินตนา จันจองคำ บริษัท แสงดีเนเจอร์เฮีร์บ จำกัด

คุณทวีศักดิ์ อมรเลิศพิศาล บริษัท ออลอะเบาท์เอ็กซ์แทรกซ์ จำกัด

คุณธีรพงศ์ เธียรพัฒนพล บริษัท นราห์ อินดัสตรี จำกัด

คุณณัฐากาญจน์ เธียรพัฒนพล บริษัท นราห์ อินดัสตรี จำกัด

คุณสฤษฐิ์ราช ทรัพย์สิน บริษัท อไลฟ์ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด

คุณเมธัส เงินจันทร์ บริษัท บี.เอส.เอ็น ไลฟ์ จำกัด

ผศ.ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

และคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

เข้าเยี่ยมชมและร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานและการนำเสนอทั้งด้านวิชาการและการตลาดของนิสิตชั้นปีที่ 3

ณ UP Space อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนัง เครื่องสำอางแต่งสีผิว เครื่องสำอางดูแลเส้นผม การดูแลสุขภาพความงาม  ระเบียบวิธีวิจัย และการตลาดเครื่องสำอาง

เพื่อนำวัตถุดิบที่เป็นพืชธรรมชาติมาสร้างเป็นนวัตกรรมทางทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดให้กับภาคธุรกิจเครื่องสำอาง


แชร์ข่าวพะเยา