โรงพยาบาลพะเยา รับบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลพะเยา  รับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และช่วยเหลือชีวิตแก่ผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อการเกิดภาวะโลหิตขาดแคลนทั่วประเทศ ประกอบกับวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้เป็นที่รัก เทิดทูน และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ และพระองค์ทรงสนับสนุนส่งเสริมงานด้านบริการโลหิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมการพัฒนาในทุกด้านเกี่ยวกับงานด้านบริการโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย ที่ต้องการโลหิตเพื่อการรักษาพยาบาล


แชร์ข่าวพะเยา