สหกรณ์ จ.พะเยา ตรวจเยี่ยมผู้สมัครโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในญี่ปุ่น ประจำปี 2565

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานสหกรณ์ จ.พะเยา เข้าตรวจเยี่ยมและสอบคุณสมบัติพร้อมจัดเตรียมเอกสารการสมัครของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในญี่ปุ่น ประจำปี 2565

วันที่ 8 ธันวาคม เวลา 9.30 น. นายพิพัฒ สัญญา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางโกลัญญา พร้อมสุข นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอจุน, อำเภอปง) เข้าตรวจเยี่ยมและสอบคุณสมบัติพร้อมจัดเตรียมเอกสารการสมัครของนายณัฐพงษ์ วิชิตร ทายาทของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตจุน จำกัด ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในญี่ปุ่น ประจำปี 2565 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Agricultural Exchange Council : JAEC) เพื่อสร้างโอกาสแก่เยาวชนเกษตรซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการเกษตรและชนบทได้เรียนรู้เทคนิคการทำฟาร์ม ทักษะการจัดการ รวมทั้งเรียนรู้บทบาทสังคมชนบทในญี่ปุ่น รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเกษตรกรไทยและญี่ปุ่น การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามระหว่างกัน ระหว่างเดือน เมษายน 2565 – มีนาคม 2566 เป็นระยะเวลา 11 เดือน


แชร์ข่าวพะเยา