จ.พะเยา ร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันครั้งที่ 1/2565

แชร์ข่าวพะเยา

     จังหวัดพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย  ผ่านระบบ ZOOM  ครั้งที่ 1/2565ที่ ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา   

             วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565 ที่ ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา    โดยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และได้มีร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย  ผ่านระบบ ZOOM  โดยทางสำนักงาน ปปช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทยวันที่ 9 ธันวาคม 65 ภายใต้แนวคิด Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ณ สำนักงานปปช.  จ.นนทบุรี  ทั้งนี้เพื่อแสดงเจตนาทั้งนี้เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน

       โดยมีการรับชม สารจากนายกรัฐมนตรีเนื่องในวัน ต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย   และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19  จึงได้มีการจัดงานในรูปแบบผสมผสาน คือการจัดงานในรูปแบบปกติ และในรูปแบบออนไลน์กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมมี 2 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานในสถานที่จัดงาน และกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom  และรับชมผ่าน Facebook Lite ของสำนักงานป.ป.ช. ในส่วนของผู้ร่วมงานต่างจังหวัด  ทุกจังหวัดทั่วประเทศ


แชร์ข่าวพะเยา