ธนาคารออมสินเขตพะเยาร่วมกับโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเปิดโครงการ “ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล”

แชร์ข่าวพะเยา

      ธนาคารออมสินภาค 9 นำโดย เรือตรีสุชาญ ภู่สุวรรณ์ ผอภ.9 นายพรชัย ไชยโย ผอข.พะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดธนาคารออมสินเขตพะเยา ร่วมพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัล GSB Digital School Bank โดยได้รับเกียรติจากคุณสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดพะเยามาเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา

 

“ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล” GSB DIGITAL SCHOOL BANK ถือเป็นการยกระดับโครงการธนาคารโรงเรียนสู่ยุคดิจิทัล โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างนิสัยในการออมให้เด็กและเยาวชน เพื่อให้เติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัยทางการเงินในอนาคต อีกทั้งโรงเรียนและเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมยังได้เรียนรู้ระบบการฝากการถอนเงินของธนาคารอีกด้วย ซึ่งธนาคารออมสินจะมีการนำระบบดิจิทัล เข้ามาเชื่อมโยงข้อมูลธนาคารโรงเรียนเข้ากับระบบธนาคารออมสิน เพื่อให้มีความสะดวกทันสมัย และนักเรียนสามารถออมเงินได้ระยะยาวหลังจากเรียนจบไปแล้ว ตลอดจนสามารถนำประวัติการออมในวัยเด็กเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเครดิตเพื่อปล่อยสินเชื่อในอนาคตได้


แชร์ข่าวพะเยา