โรงพยาบาลพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลพะเยามีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมของภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และระบบการตรวจสอบภายใน 5 มิติ EIA (Electronics Internal Audit) ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 พร้อมการเขียน Work shop และนำเสนอโดยทีมของโรงพยาบาลพะเยา

กลุ่มเป้าหมายคือ หัวหน้ากลุ่มงาน คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบภายในองค์กร โรงพยาบาลพะเยา จำนวน 70 คน วิทยากร นางสาววรกมล อยู่นาค หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม 7A ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา