พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือวิทยาลัยเทคโนโลยีฯ ปง ทดสอบมาตรฐานช่างก่ออิฐฉาบปูน สร้างแรงงานคุณภาพ

แชร์ข่าวพะเยา

 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างก่ออิฐ ระดับ 1 และสาขาช่างฉาบปูน ระดับ 1 ให้กับนักศึกษาระดับ ปวส.ชั้นปีสุดท้าย จำนวน 14 คน เพื่อสร้างแรงงานคุณภาพ (super worker) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562 โดยได้ทำการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ (E-testing) ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง และทดสอบภาคปฎิบัติ ณ แผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง อ.ปง จ.พะเยา
นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า แรงงานคุณภาพที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างก่ออิฐ ระดับ 1 จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ วันละ 345 บาท และสาขาช่างฉาบปูน ระดับ 1 จะได้รับค่าจ้างวันละ 385 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดพะเยา ที่กำหนดเพียง วันละ 315 บาท ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการ นายจ้าง หรือประชาชนทั่วไปที่จ้างแรงงานคุณภาพที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ในการก่ออิฐและฉาบปูน ย่อมสามารถมั่นใจได้ว่า ผลงานของแรงงานคุณภาพจะมีมาตรฐาน มีฝีมือ ปลอดภัย เชื่อถือได้ เนื่องจาก แรงงานคุณภาพที่ผ่านมาตรฐานฝีมือต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือทั้ง 6 เกณฑ์ อันประกอบด้วย ความปลอดภัยในการทำงาน การใช้วัสดุอย่างประหยัด การใช้เครื่องมือถูกต้อง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานภายในเวลาที่กำหนด ขั้นตอนการทำงานครบถ้วนถูกต้อง ผลงานสำเร็จตามมาตรฐานที่กำหนด
แชร์ข่าวพะเยา