ม.พะเยา คว้าอันดับที่ 12 จากผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2021

แชร์ข่าวพะเยา


มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อันดับที่ 12 ของไทย จาก 36 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 171 ของโลก จากมหาวิทยาลัย 956 แห่งทั่วโลก ได้ลำดับที่ดีขึ้นจากปี ค.ศ. 2020 (อันดับที่ 260 ของโลก) ผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2021 ของมหาวิทยาลัยพะเยาได้ 7,400 คะแนน
โดยอาศัยเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ

 1. Setting and Infrastructure ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน 1,150 คะแนน
 2. Energy and Climate Change พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1,375 คะแนน
 3. Waste Management การจัดการขยะ 1,275 คะแนน
 4. Water Management การจัดการน้ำ 900 คะแนน
 5. Transportation การขนส่ง 1,375 คะแนน
 6. Education and Research การศึกษาและวิจัย 1,325 คะแนน
  เป็นการวัดจัดอันดับโดยสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก และเราจะพัฒนาต่อไป เพื่อลำดับที่ดีขึ้นในปีต่อๆไป เพื่อมหาวิทยาลัยพะเยาของเรา #UPGREEN #UPWECAN
  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI Green Metric World University Rankings เป็นการดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ( University of Indonesia: UI ) ริเริ่มการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกขึ้นในปี ค.ศ. 2010 ภายหลังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก ( UI Green Metric ) เพื่อวัดความพยายามเกี่ยวกับความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย โดยมีความตั้งใจจะดําเนินการ สํารวจแบบออนไลน์ เพื่อแสดงให้เห็นโครงการและนโยบายเกี่ยวกับความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก การรวบรวมและส่งข้อมูลนั้น เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา และใช้เวลาในการทํางานของเจ้าหน้าที่อย่างสมเหตุสมผลในการจัดอันดับกรีน เมตริก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 จนถึงปัจจุบัน ปี ค.ศ. 2021 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดอันดับ 956 แห่ง ทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายูไอ กรีนเมตริก กลายเป็นที่รู้จักในฐานะการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืนระดับโลกแห่งแรกและแห่งเดียวอีกด้วย
  ที่มา:Overall Rankings 2021 – UI GreenMetric

แชร์ข่าวพะเยา