เทศบาลตำบลแม่ใจ ประชุมการจัดกิจกรรมโครงการสำนึกฮักบ้านเกิดแม่ใจ

แชร์ข่าวพะเยา

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นาวาอากาศเอกสุรชิต ดวงจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ใจ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลแม่ใจ ประชุมศิลปินกลุ่มฮักแม่ใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการสำนึกฮักบ้านเกิดแม่ใจ กิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อระดมทุนนำเงินมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ว่าการอําเภอแม่ใจ (หลังเก่า) พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ของ อําเภอแม่ใจ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สู่ท้องถิ่น และการท่องเที่ยวในอนาคต


แชร์ข่าวพะเยา