จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด-19 Pfizer เข็มที่1 เข็มที่ 2 สำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ประชาชนทั่วไป ชาวต่างชาติ และแรงงานต่างด้าวในเขตอำเภอเมือง ที่ประสงค์รับวัคซีน เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 23 และ 24 พฤศจิกายน 2564 และ Booster เข็มที่ 3 ที่ประสงค์รับวัคซีน

ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา และ แพทย์หญิงกนกรส โคว้จิริยะพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ในฐานะรองประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จุดบริการของเครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดพะเยา ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด -19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันนี้เป็นการให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 จำนวน 349 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 1,063 ราย สำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ประชาชนทั่วไป ชาวต่างชาติ และแรงงานต่างด้าวในเขตอำเภอเมือง ที่ประสงค์รับวัคซีน เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 23 และ 24 พฤศจิกายน 2564 และ Booster เข็มที่ 3 จำนวน 148 ราย ที่ประสงค์รับวัคซีน รวมทั้งสิ้น 1,560 ราย ตามจุดบริการ 8 จุด

หลังฉีดนั่งพักรอสังเกตอาการ ไม่พึงประสงค์ 30 นาที ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด “การรับวัคซีนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน โดยวัคซีนจะช่วยลดการติดเชื้อรุนแรง ลดการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล และความเสี่ยงการเสียชีวิตได้ 100%” รับวัคซีนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด