จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ติดตามสถานการณ์โควิด19 ความก้าวหน้าความครอบคลุมการได้รับวัคซีน พิจารณาการขอเปิดดำเนินกิจการและกิจกรรมของสถานที่ต่างๆ

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 49/2564 โดยมี นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เพื่อติดตามสถานการณ์โควิด19 ความก้าวหน้าความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโควิด19  รายงานการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  การดำเนินงาน COVID Free Setting ของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 และร่วมพิจารณาการขอเปิดดำเนินกิจการและกิจกรรมของสถานที่ต่างๆ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค

ในการประชุม  ซักซ้อมความพร้อมรับด้านการแพทย์สาธารณสุข ในการยกระดับมาตรการและรับสถานการณ์ช่วงปีใหม่    ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากประชาชน  ผู้ประกอบการ  และทุกภาคส่วน   ในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA และ CFS อย่างเคร่งครัดและผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันและบริหารสถานการณ์โควิด19ในพื้นที่ จนอยู่ในสถานการณ์ที่ไว้วางใจ


แชร์ข่าวพะเยา