โรงพยาบาลพะเยา ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 12/2564

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 12/2564 ก่อนเข้าวาระการประชุม มีการไหว้พระสวดมนต์  มอบโล่เกียรติคุณ โรงพยาบาลพะเยาผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาล ระดับดีเด่น รับมอบโดย แพทย์หญิงศรินพันธ์ ผ่องพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบ อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น จะส่งมอบในเดือน มกราคม 2565 อาจให้ห้องตรวจ OPD เข้ามาให้บริการผู้ป่วยบางจุดก่อน บางหน่วยงานให้ขึ้นปฏิบัติงานต้นเดือน มกราคม การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้มีการบริหารที่เหมาะสม คุ้มค่า รวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การบำรุงรักษาและการจำหน่าย ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560  พร้อมเน้นย้ำให้ข้าราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพะเยาทุกคนปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เป็นคนดีมีคุณธรรม ไม่ทุจริต คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ส่วนการรับมือ “โอมิครอน” เตรียมพร้อมทั้งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นและการรักษาพยาบาล รวมถึงการสำรองยา เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ให้พร้อม

สิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อ ยังเป็นมาตรการส่วนบุคคล ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ซึ่งจะช่วยป้องกันโควิด 19 ได้ทุกสายพันธุ์ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา