โรงพยาบาลพะเยา จัดประชุมถ่ายทอดนโยบาย 1 ประชาชน 3 หมอ และการใช้ Application H4U เพื่อยกระดับความรอบรู้สุขภาพสำหรับกลุ่มบุคลากรวัยทำงาน ประจำปี 2565

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ แพทย์หญิงกัตติกา หาลือ นายแพทย์เชี่ยวชาญ เป็นประธานประชุมถ่ายทอดนโยบาย 1 ประชาชน 3 หมอ และการใช้ Application H4U  เพื่อยกระดับความรอบรู้สุขภาพสำหรับกลุ่มบุคลากรวัยทำงาน ในการเฝ้าระวังป้องกันโรค DMและHT และการใช้ Application H4U ให้ครบทุกคน ร้อยละ 100 สอดคล้องกับแผนปฏิรูปเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดย ภารกิจด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลพะเยา งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมสังคม ร่วมกับ งานอาชีวเวชกรรมและกลุ่มงานสุขศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2565 จำนวน 2 รุ่นๆละ 36 หน่วยงาน รวม 72 หน่วยงาน ณ ห้องประชุม 7B ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา