โรงพยาบาลพะเยา รับการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เครือข่ายที 16 ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินสถานบันฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ(โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์) เครือข่ายที่ 16  นำทีมโดย นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พร้อม แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฯฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์หญิงกรรณิการ์ ไชสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคร่วมกันกับผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน แพทย์ประจำบ้านในแผนกสูติ-นรีเวชกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ออร์โธปิดิกส์ และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป พร้อมทั้งพบปะ แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 (แพทย์เพิ่มพูนทักษะ) ที่มารับการฝึกปฏิบัติงาน และแพทย์พี่เลี้ยงที่ดูแลแพทย์ใช้ทุน

โดยมี นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วยนายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงกนกรส โคว้จิริยะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา และคณะแพทย์ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 7B ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา