อบต.บ้านตุ่นประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

แชร์ข่าวพะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565  เวลา  09.00 น. นายบาล บุญก้ำ นายกองค์การ  บริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นร่วม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ในการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น ก่อนเข้ารับหน้าที่ รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา