กรมชลประทานพะเยา ประกาศ 8 มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65

แชร์ข่าวพะเยา

1.เร่งเก็บกักน้ำ เก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อเป็นน้ำต้นทุนในช่วงฤดูแล้ง

2.จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำสำรวจ ตรวจสอบ พื้นที่ที่มีศักยภาพจะพัฒนาเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำรองได้

3.กำหนดการจัดสรรน้ำฤดูแล้งติดตาม กำกับให้เป็นไปตามแผนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคพร้อมจัดทำทะเบียนผู้ใช้น้ำ

4.วางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้งส่งเสริมสนับสนุนการเพาะปลูกในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นอันดับแรก

5.เตรียม น้ำสำรองสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อสนับสนุนน้ำเตรียมแปลง

6เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก สายรองและเตรียมแผนกรณีเกิดปัญหา

7.ติดตามประเมินผลเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

8.สร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำและแผนบริหารจัดการน้ำให้ทุกภาคส่วนเกิดความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัดและเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้


แชร์ข่าวพะเยา