จ.พะเยา ติดตามราชการในส่วนภูมิภาคสำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร)

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 6 มกราคม2565  พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคสำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 16 และคณะ  ได้เดินทางมาที่จังหวัดพะเยา  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และความก้าวหน้าของโครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในระหว่างวันที่ 6 -7 ม.ค.2565 โดยวันนี้ คณะได้เดินทางมาที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ตามประเด็นที่ติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี      (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รวมถึงโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ผลความคืบหน้าในการดำเนินโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพระดับพื้นที่       ผลความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร      วงษ์สุวรรณ) การบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของจังหวัดพะเยาในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง      การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตลอดจนปัญหาสำคัญของจังหวัดพะเยาที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากรัฐบาล

     โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยาได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินงบกลางในอำนาจของ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ให้ดำเนินการโครงการเกี่ยวกับแหล่งน้ำในพื้นที่ 9 อำเภอ ปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้า  ไปมาก ประชาชนในพื้นที่ต่างมีความพึงพอใจ เพราะได้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพะเยาได้รวบรวมแผนโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย        เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี จำนวนทั้งสิ้น 38 โครงการ งบประมาณ 17,498,457.35 บาท) ซึ่งหากจังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนให้กับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดพะเยาได้อย่างเป็นรูปธรรม

จากนั้นในช่วงบ่ายคณะได้เดินทางไปที่อำเภอภูกามยาวเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความพร้อมของโครงการขุดลอกลำเหมืองกว๊านบ้านท่าร้อง หมู่ที่ 1 ต.แม่อิง  อ.ภูกามยาว  งบประมาณ 499,000 บาท และโครงการขุดลอกห้วยแก้ว บ้านกิ่วแก้วหมู่ที่ 8 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน งบประมาณ 584,700 บาท   โดยพลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะฯ กล่าวว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน เรื่องน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค  มีการประชุมร่วมกับทางจังหวัดพะเยา ได้รับทราบปัญหาของการใช้งบประมาณ มีการหารือให้คำแนะนำเพื่อให้ขับเคลื่อนได้เร็วขึ้น ส่วนโครงการที่ลงพื้นที่มาดูในวันนี้  หากพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ เป็นความเดือดร้อนของประชาชน และมีเหตุผลความจำเป็น ทางรัฐบาลโดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี ก็พร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณอย่างแน่นอน


แชร์ข่าวพะเยา