คณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคติดตามงานวันที่ 2 จ.พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

    วันที่ 7 มกราคม2565  นางสุมิตรา  อติศัพท์  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  เขตตรวจราชการที่ 16 ในฐานรองหัวหน้าคณะทำงาน  กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคสำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พร้อมด้วยผู้ตราจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 16  และคณะ ได้เดินทางไปตรวจสอบความเหมาะสม และความพร้อมโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิน ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)  และพบประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการ ที่อำเภอดอกคำใต้ ได้แก่โครงการขุดลอกลำเหมืองร่องขุย  หมู่ที่ 9 ต.คือเวียง งบประมาณ 500,000 บาท

ขณะเดียวกัน พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคสำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และคณะก็ได้เดินทางไปตรวจพื้นที่โครงการต่างๆ ได้แก่โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค บ้านโป่งเกลือ หมู่ที่ 15 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา งบประมาณ 497,000 บาท และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค บ้านสันม่วงใหม่ หมู่ที่ 6 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ งบประมาณ 751,000 บาท

     โดยพลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะฯ กล่าวว่า การเดินทางมาติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาคสำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ทั้ง 2 วัน ที่จังหวัดพะเยา ในครั้งนี้  ทางคณะก็ได้ลงพื้นที่โครงการต่างๆ    ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นโครงการที่ดี  และถ้าหากเป็นโครงการพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์  เป็นความเดือดร้อนของประชาชน และมีเหตุผลความจำเป็น  ทางรัฐบาลโดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี ก็พร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ ต่อไป 


แชร์ข่าวพะเยา