จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 ตามนัด Booster เข็มที่ 3 กลุ่ม Walk in 608 ประชาชนทั่วไป ชาวต่างชาติ แรงงานต่างด้าว และ Booster เข็มที่ 4 บุคลากรทางการแพทย์ ด่านหน้า อสม.ที่ประสงค์รับวัคซีน

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จุดบริการของเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพะเยาจังหวัดพะเยา ในวันนี้เป็นการให้บริการวัคซีนตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด -19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข็มที่ 1 วัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 80 ราย เข็มที่ 1 วัคซีนแอสตราเซนเนก้า จำนวน 2 ราย เข็มที่ 2 วัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 23 ราย เข็มที่ 2 วัคซีนโมเดอร์น่า จำนวน 1 ราย เข็มที่ 2 วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า จำนวน 1 ราย Booster เข็มที่ 3 วัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 1,032 ราย Booster เข็มที่ 3 วัคซีนโมเดอร์น่า จำนวน 126 ราย Booster เข็มที่ 3 วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า จำนวน 154 ราย และ Booster เข็มที่ 4 วัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 12 ราย Booster เข็มที่ 4 วัคซีนโมเดอร์น่า จำนวน 7 ราย Booster เข็มที่ 4 วัคซีนแอสตร้าเซเนก้า จำนวน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 1,439 ราย เพื่อฉีดให้กับกลุ่ม Walk in 608 ประชาชนทั่วไป ชาวต่างชาติ แรงงานต่างด้าว ที่ประสงค์รับวัคซีน ตามจุดบริการ 8 จุด

หลังฉีดนั่งพักรอสังเกตอาการไม่พึงประสงค์ 30 นาที ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด “การรับวัคซีนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน โดยวัคซีนจะช่วยลดการติดเชื้อรุนแรง ลดการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล และความเสี่ยงการเสียชีวิตได้ 100%” รับวัคซีนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด