โรงพยาบาลพะเยา ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Service plan เขตสุขภาพที่ 1 ล้านนา 3 จังหวัดเชียงราย-จังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan เขตสุขภาพที่ 1  (ล้านนา 3 :จังหวัดเชียงราย-จังหวัดพะเยา) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการของหน่วยบริการสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ “ประชาชนเข้าถึงบริการได้” ในส่วนของโรงพยาบาลพะเยา โดย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำเสนอข้อมูลทั่วไป และระบบบริการของโรงพยาบาลพะเยา  และหารือเพื่อวางแผนพัฒนาระบบบริการและระบบส่งต่อร่วมกัน ภายในเขตสุขภาพที่1 ล้านนา3 ระหว่าง รพ. พาน-รพ. พะเยา และ รพ.พะเยา-รพ.เชียงราย รวมทั้ง รพ.เชียงคำ- รพ.พะเยา

โดย นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 7B ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ทั้งนี้ทางทีมจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นแม่ข่ายจะสรุปผลการประชุมหารือในครั้งนี้ นำเสนอที่ประชุมเขตสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันอีกครั้ง


แชร์ข่าวพะเยา