โรงพยาบาลพะเยา จัดประชุมทบทวนคณะทำงานตามโครงสร้างบัญชาการเหตุการณ์(ICS)และทบทวนแผนประคองกิจการ(BCP)

แชร์ข่าวพะเยา

 นายแพทย์ธวัชชัย ปานอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ แพทย์หญิงวิราวรรณ   ศรีงามวงศ์   รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นประธานประชุมทบวนคณะทำงานตามโครงสร้างการบัญชาการเหตุการณ์  (ICS)  และทบทวน แผนประคองกิจการ  (Business Continuity Plan :BCP) วัตถุประสงค์เพื่อ

1.ทบทวนคำสั่งแผน ICS

2. ทบทวนคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องขององค์กรและคณะทำงานจัดทำแผนประคองกิจการ  BCP

3.ทบทวนแผนประคองกิจการ BCP  และการนัดทำแบบประเมิน พร้อมรับและปรับตัว  Resilinece for Covid 19 ใน

ระยะต่อเนื่อง

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการแผน ICS และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 7B ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา